Adatkezelési tájékoztató: Flip szolgáltatás értesítő

A Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; elérhetőségeinek (e-mail cím, telefonszám), valamint a szolgáltatás igénybevételének helyeként megadott címnek a Szolgáltató által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az „Elküld” gomb megnyomásával az Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, földrajzi cím) az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A megadott adatokat közvetlen üzletszerzés céljából a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulása visszavonásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@flip.hu e-mail címen. Adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az egyes Adatkezelők képviselőihez a fenti elérhetőségeken, továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

Széchenyi 2020 infoblokk