Jogosultsági nyilatkozat - Internet havidíjmentesség

JOGOSULTI NYILATKOZAT 

I.  

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete (Rendelet) alapján helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás vehető igénybe (Kedvezmény) a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel 2021. márciusától, illetve középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel 2020. novemberétől kezdődően. 

II. 

A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételéhez a nyilatkozat megtételekor a jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Kedvezmény feltételei a nyilatkozat megtételének időpontjában fennállnak, és  

1. az I. pont szerinti digitális munkarendben működő alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel, illetve középiskolával fennálló jogviszonnyal rendelkező tanulója vagy előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője (jogosult tanuló), vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja; 

2. az I. pont szerinti digitális munkarendben működő alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel, illetve középiskolával fennálló jogviszonnyal és előfizetéssel rendelkező pedagógusa vagy oktatója (jogosult pedagógus vagy oktató), vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja. 

III. 

A jogosult a Kedvezmény igénybevételére fennálló a jogosultság igazolása céljából az igénylés során köteles megadni az oktatási azonosítóját (OM azonosító). A Kedvezmény a II. pontban meghatározott jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen vehető igénybe, ezért egy OM azonosító csak egyszer adható meg az igénylés során. 

IV. 

A Telekom a jogosult által a Kedvezmény igénylése során megadott adatok alapján a jogosultság fennállását ellenőrizheti és amennyiben a Kedvezményre az igénylő előfizető – összhangban a nyilatkozatban foglaltakkal – nem volt jogosult, a Telekom az igénylés során megadott előfizetés tekintetében az elektronikus hírközlési jogviszonyra irányadó rendelkezésekkel összhangban egy éves elévülési időn belül igényét érvényesítheti.